Maandag 29 maart 2021 • Haagse Holi Hangámá • Wijkpark Transvaal

75 jaar Vrijheid!

Op dinsdag 10 maart a.s. vieren meer dan een miljard mensen over de hele wereld het Holifeest. In Den Haag wordt dit kleurrijke feest op een uitbundige wijze gevierd door Stichting Holi Samen, onder de noemer: Haagse Holi Hangámá. Elk jaar kiest het bestuur voor een thema. Hiermee wordt beoogd nadruk te leggen op aspecten die de samenleving raakt. Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema vrijheid.

Veel van onze vrijheden zijn verankerd in de grondwet en in internationale verdragen. Denk maar aan de vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, vrijheid van vereniging. Het is een recht, waarop we aanspraak maken. Dank zij deze grondrechten, kunnen wij het holi-feest vieren in Den Haag. Deze vrijheden zijn van groot belang, vooral ook voor migranten groepen in Nederland. Velen zijn gevlucht omdat zij geen gebruik konden maken van deze grondrechten in hun land van herkomst. Echter, onze vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. Ook holi heeft te maken met vrijheid. Prahlád, de devoot van God Vishnu, weigerde om zijn tirannieke vader Harnákasap te aanbidden. Deze Harnákasap had de goddelijke gunst dat hij onsterfelijk was. Zijn gunst was dat hij noch door een dier, noch door een mens gedood zou kunnen worden. Hiernaast, noch in de avond noch overdag. Prahlád maakte gebruik van zijn gewetensvrijheid en wilde in vrijheid aanbidden wie hij wilde. Voor deze vrijheid heeft hij onbevreesd strijd geleverd tegenover zijn eigen vader.  

Er zijn ook anderen die gestreden hebben voor de grondrechten, zoals Nelson Mandela. In Suriname hebben mensen als Ramjanee, Jumpa Rajguru, Mathoera, Anton de Kom en Tetary gestreden voor de vrijheid. Deze helden hebben gestreden tegen onderdrukking en uitbuiting van onze voorouders op de plantages in Suriname. Gestreden voor vrijheid en gerechtigheid. Op dezelfde plantages waar waarschijnlijk de eerste keren holi is gevierd. Degenen onder ons die onze vrijheid koesteren hebben de verplichting om verder te gaan dan het denken in termen van “wij en “zij” zoals tegenwoordig bijna gebruikelijk is. In de filosofie van holi is er geen “wij” en “zij”. Door het besprenkelen met de verschillende kleuren verdwijnen rangen en stand, je afkomst telt niet en evenmin je religie.

Stichting Holi Samen probeert met deze thema te benadrukken dat wij onze vrijheid moeten bewaken en Prahlád is hierin ons voorbeeld.